Jeep Avenger za 549.900,- Kč vč. DPH. Ihned k odběru! Objednávejte online - dovoz zdarma po celé ČR a k tomu obdržíte ještě dárek. Skladové vozy Jeep Avenger

Marketingová sdělení

Marketingová sdělení

Správce

SRBA SERVIS s.r.o., IČ: 62955128, se sídlem Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 40546, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, jak je uvedeno dále.

Zpracovávané osobní údaje

Pro účely marketingové komunikace zasílané e-mailem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a údaj o datu, kdy jsme získali Vaše údaje.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely marketingové komunikace informující Vás o produktech a službách SRBA SERVIS s.r.o.

Právním základem zpracování Vašich údajů je Váš souhlas s tímto zpracováním.

Příjemci vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingové komunikace zpřístupňujeme pouze našim zpracovatelům, kteří pro nás marketingovou komunikace zajišťují.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje popsané v tomto sdělení budeme zpracovávat po dobu neurčitou, do doby než nám sdělíte svůj nesouhlas s dalším zasíláním marketingové komunikace.

Vaše práva, naše kontaktní údaje

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly nesprávné, nepřesné, či neúplné,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
  • právo kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním vašich osobních údajů písemně, či e-mailem na adrese srba@srba.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které automatizovaně zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy či na základě souhlasu. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci,
  • máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz,
  • v případě, kdy nevyhovíme vaší žádosti, máte také právo požádat o soudní ochranu.

Více informací o zpracování vašich osobních údajů, zásadách, kterými se při jejich zpracování řídíme a kontaktní čísla a adresy, kde lze získat další informace či podat stížnost, naleznete na https://www.srba.cz/zpracovani-osobnich-udaju/