Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP SRBA SERVIS s.r.o.


srba.cz

společnost SRBA SERVIS s.r.o., IČ: 62955128, DIČ: CZ62955128, se sídlem Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 40546, e-mail: srba@srba.cz, tel. 255 717 000
Bankovní účet pro platby z České republiky:
Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 102 110 14 89/5500
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 121 009 33 69/0800

I.
Úvodní ustanovení

Společnost SRBA SERVIS s.r.o., (dále prodávající) je provozovatelem internetového obchodu srba.cz (dále e-shop). Tyto obchodní podmínky (OP) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených přes e-shop se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Pro případ, že kupní stranou je spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami ustanoveními občanského zákoníku směřující k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zejména zák. č. 378/2015 Sb. Reklamační řád tvoří přílohu těchto OP. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na kupujícího, který je právnickou osobou a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti anebo samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek, lze sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích OP. 

II.
Uživatelský účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní – dále jen uživatelský účet. Kupující může provádět objednání zboží ze svého uživatelského účtu. Pokud to webové rozhraní umožňuje, lze objednávat zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Při jakékoliv změně je kupující povinen bezodkladně tyto údaje aktualizovat. Uvedené údaje jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací k přístupu do jeho uživatelského účtu.   

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, kdy není tento dlouhodobě užíván a v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,   zejména s ohledem na údržbu  softwarového a hardwarového vybavení třetích osob.

III.
Uzavření kupní smlouvy

1. Vystavení zboží na e-shopu není nabídkou, jedná se o výzvu k podání nabídek-objednávek. Skutečná podoba zboží se nemusí zcela shodovat se zobrazenou nabídkou. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícímu se na e-shopu.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen. 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o
- objednávaném zboží, (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
- způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží,
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující již vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu určeným způsobem. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné.

4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, na něž je upozorněn, a že s nimi souhlasí. Jedná se o úkon, kterým kupující nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny a že se seznámil s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem a bezpečnostními pokyny užívání zboží

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky ji potvrdí elektronickou poštou kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v uživatelském rozhraní či objednávce.

6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky. Návrh kupní smlouvy má platnost 5 dnů.

7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronicky na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že některý z požadavků v objednávce nelze splnit, zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Dohodnou-li se smluvní strany, lze jí uzavřít i v jiném jazyce srozumitelným oběma stranám. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a taková ustanovení mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřenou smlouvu prodávající ukládá na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění. Smlouva není přístupná třetím osobám. Tyto OP jsou v textové podobě zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a kupujícímu je tak umožněno se s nimi seznámit.

9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a náklady s tím související, si hradí kupující sám.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Všechny ceny jsou ceny smluvní. V případě zjevné chyby v ceně, se rozumí zejména cena nižší než obvyklá, za kterou je zboží nabízeno, si prodávající vyhrazuje tuto cenu opravit a kupujícího o tom informovat ve lhůtě 10 dnů od uzavření smlouvy. Prodávající za takové situace je oprávněn k jednostranné změně kupní ceny. Pokud kupující nebude mít zájem o koupi zboží za opravenou cenu, je oprávněn od smlouvy odstoupit do 10 dnů ode dne, kdy mu oprava ceny byla prodávajícím oznámena.

2. Kupní cena uvedena v e-shopu je konečná, včetně DPH, popř. včetně jiných daní a poplatků, které musí spotřebitel pro koupi zboží zaplatit. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru.

3. Pokud jsou uváděny akční ceny, platí do vyprodání zásob, nebo po dobu časově určenou.

4. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy, to neplatí v případě, že kupující zvolil úhradu kupní ceny dobírkou. V případě, že nebude kupní cena ve výše uvedené lhůtě zaplacena připsáním na účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.

5. Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí kupujícím, majetkem prodávajícího.

6. Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady kupní ceny:
- platba v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího: Příjezdní 188, 25202 Jíloviště (pro značky Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Opel, Saab, Volvo) nebo Lhotecká 2099/2c, 14300 Praha 4 –Modřany (jen pro značku Chevrolet, Opel)
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím

- bezhotovostně platba převodem na účet prodávajícího

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

- bezhotovostně platební kartou

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží. Volba mezi způsoby platby je na kupujícím. V případě platby převodem je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná nejpozději při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn, zejména nedojde-li k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení 2119 odst. 1 o.z. se nepoužije ohledně plateb podle kupní smlouvy. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad po zaplacení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu.

V.
Ochrana osobních údajů

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v e-shopu, je nutné, aby sdělil následující údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, e-mail, telefonické spojení, DIČ, (dále osobní údaje)
Poskytnutí uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy.

1. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládat v souladu s právními předpisy ČR a EU, u fyzických osob zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízení EU č. E 2016/679 GDPR – platné od 25.5.2018. Údaje shromažďuje prodávající za účelem splnění kupní smlouvy.

2. Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pouze pro účely splnění předmětu smlouvy, vedení uživatelského účtu, a předání údajů zvolenému dopravci.

3. Prodávající odpovídá za zpracování osobních údajů bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Práva a povinnosti týkající se osobních údajů přecházejí na právní nástupce prodávajícího.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných změnách.

5. Prodávající může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě na dobu neurčitou.

7. Kupující potvrzuje, že uvedené osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí jeho osobních údajů.

8. V pochybnostech oprávněného o užití osobních údajů, může kupující požádat prodávajícího o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu.

VI.
Odstoupení od smlouvy podle § 1829 o. z.

Tento článek OP se užije výhradně u spotřebitelských smluv.

1. Při výběru zboží je kupující povinen pečlivě zvážit druh, velikost a účel zboží, které kupuje. V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě zakoupení motorového vozidla: Kupující může bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí věci, jestliže s nepoškozeným vozidlem ujel maximálně 100 km, a vozidlo ještě administrativně nepřevedl na sebe, případně jinou osobu. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu odeslat. Odstoupení od smlouvy je možné prodávajícímu zaslat na e-mailovou adresu.

2. V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu peněžní prostředky. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dodání zboží.  Prodávající není povinen vrátit přijaté peníze kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží řádně a nepoškozené prodávajícímu odeslal.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu zaslat zboží bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, které od prodávajícího obdržel. Kupující je povinen nést náklady s vrácením zboží. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolen tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození. Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě odstoupení je povinen do 14 dnů vydat prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém je převzal, včetně dokladů, které mu byly předány, a včetně obalu v originále. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující povinen uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží tomuto kupujícímu prodáno a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží, nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu vrácení kupní ceny zboží.

4. Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 o. z., tj. zejména šlo-li o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

VII.
Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 o. z. nelze mimo jiné od smlouvy odstoupit
a) V případě dodávky zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž dojde během lhůty pro odstoupení od smlouvy
b) O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo pro jeho osobu
c) O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
d) O dodávce zboží, které kupující vyňal z uzavřeného obalu, a které z hygienických důvodů nelze vrátit
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud má pochybnosti o skutečné identitě kupujícího
a) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil smlouvu, nebo OP
b) není-li objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou cenu
c) pokud se zboží nevyrábí, je nedostupné, nebo je třetí osoby nemají schopnost dodat
d) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas
e) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 o. z. má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě že předmětem dodávky je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě zakoupení motorového vozidla: Kupující může bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí věci, jestliže s nepoškozeným vozidlem ujel maximálně 100 km, a vozidlo ještě administrativně nepřevedl na sebe, případně jinou osobu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše stanovené lhůtě na adresu sídla společnosti, nebo i provozovny. Kupující může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je na odkazu zde.
Pro doručování o odstoupení platí ustanovení těchto podmínek v čl. X
Odstoupením od kupní smlouvy podle výše uvedených podmínek znamená, že kupní smlouva se od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno s ohledem na jeho charakter poštovní přepravou.
Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, stejným způsobem, jakým je přijal.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit mu finanční plnění  dříve, než mu kupující zboží vrátí, anebo prokáže hodnověrným způsobem, že mu zboží odeslal
Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,  bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VIII.
Dodací podmínky

1. Je-li způsob dopravy smluvními stranami určen podle požadavku kupujícího, nese kupující riziko a způsobené náklady s tímto způsobem dopravy spojené. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je  kupující povinen převzít zboží při dodání.

2. Dojde-li k nutnosti opakovaného doručení zboží podle objednávky, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, avšak je povinen bez zbytečného odkladu na to prodávajícího upozornit.
Podpisem dodacího listu či faktury kupující stvrzuje, že zásilka splnila podmínky dodávky zboží.

4. Kupující před prvním použitím zboží je povinen seznámit se s vlastnostmi zboží a způsobem užití.

5. Prodávající není povinen zboží odeslat do doby, než mu bude kupujícím uhrazena kupní cena připsáním na jeho účet, což neplatí, je-li zboží placeno dobírkou.

6. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyznačeny zvlášť podle typu zvolené dopravy. Kupující se zavazuje převzít zásilku s objednaným zbožím od přepravce nejpozději ve lhůtě 7 dnů od doručení oznámení o doručované zásilce.

IX.
Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá vady, zejména má vlastnosti, které si strany ujednaly, věc odpovídá jakosti, je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů a hodí se k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží obvykle používá.
Uvedená ustanovení nelze použít u zboží prodávaného s vadou, pro kterou byla kupní cena snížena, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře užívání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

2. Má-li zboží, či věc vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vady, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat její výměnu, není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na bezplatné odstranění vady.

3. Při dodání nové věci, nebo výměny součásti, má kupující v případě odstranění vady, pokud věc nelze užívat pro opakovaný výskyt vady, nebo pro větší počet vad právo na odstoupení od smlouvy.

4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy, nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti, nebo opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu má kupující právo i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by sjednání přiměřené nápravy způsobilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující sám vadu způsobil.

6. Má-li věc vadu, za kterou prodávající odpovídá a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu, nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady
- u věci prodané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla ujednána
- na opotřebení věci způsobném jejím obvyklým užíváním
- u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci

X.
Doručování

Oznámení, týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od smlouvy, musí být doručena držitelem poštovní licence, a to formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím držitele poštovní licence s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení odesláno kupujícím ve lhůtě pro odstoupení.
Za doručené se považuje sdělení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
Smluvní strany si mohou běžnou korespondenci po dohodě doručovat i elektronickou poštou na adresy uvedené v objednávce, v uživatelském účtu, na webové stránce prodávajícího.

XI.
Závěrečná ujednání

Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím e-shopu.
Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany sjednávají, že právní vztahy se budou řídit českým právem.
Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné, či neúčinné, nebo se takovým stane, nastoupí ta ustanovení právního řádu, která se jim přibližují.  Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení.
Změny či doplňky těchto podmínek vyžadují vzestupně číslovanou písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Tyto OP jsou účinné od 15. listopadu 2021 do doby jejich případné změny ze strany prodávajícího.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád obsahuje informace o podmínkách, rozsahu a způsobu uplatnění práv mezi prodávajícím a kupujícím souvisejících s nákupem a prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti SRBA SERVIS s.r.o., dále jen e-shop.

I.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech

- je-li na věci vada v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).

- vada vznikla v důsledku nesprávného užívání, skladování, neodborné údržby, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

II.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího ve kterékoli jeho provozovně, v níž je uplatnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající zajišťuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou pracovní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal na účtence či v záručním listě. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ní byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z odpovědnosti za vady mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, vadu posoudí prodávající po dohodě s kupujícím na místě nebo jiným způsobem. Kupující je povinen v takovém případě prodávajícímu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

III.

Lhůta pro uplatnění práv

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí spotřebního zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, což musí být prodávajícím vyznačeno na prodejním dokladu.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí uplynutím 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném, vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí reklamační doba uplynutím této lhůty.

IV.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit zvolený způsob vyřízení reklamace s výjimkou situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O takto zvoleném postupu však musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k převzetí zboží.

V.

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

- zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

- zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věci obvykle používá.

- zboží je věc v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.

- zboží vyhovuje požadavkům všeobecně závazných právních předpisů.

V případě že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při jejím převzetí.

VI.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným, nebo nepodstatným porušením smlouvy se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující podle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro prokazatelně opakovaný výskyt vady, po opravě nebo pro větší počet vad.

VII.

Náklady, reklamace a řešení sporů

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující nebo po dohodě s prodávajícím, obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Případně vzniklé vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě že:

- se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé.

- kupující se může rovněž obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na www.dtest.cz/poradna.

VIII.

Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro e-shop společnosti SRBA SERVIS s.r.o. se sídlem Příjezdní 188, 252 02  Jíloviště, IČ: 62955128. Tento reklamační řád je vydáván v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v novelizovaném znění.

Tento reklamační řád platí od 15. listopadu 2021